Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Mailory.com

Słownik pojęć:

Aplikacja – system e-mailingowy działający w domenach wwww.mailory.com i app.mailory.com
Internauta – osoba korzystająca z Mailory.com nie zalogowana w aplikacji
Użytkownik – osoba korzystająca z Mailory.com zalogowana w aplikacji
Subskrybent – osoba otrzymująca wiadomości e-mail, od właściciela Aplikacji lub od od Użytkowników.
Usługa – możliwości udostępnione za pośrednictwem app.mailory.com, w szczególności możliwość wysyłki e-mailingów do baz Subskrybentów.

1. Użytkownik dokonując rejestracji w aplikacji Mailory.com zgadza się przestrzegać oraz zgadza się z postanowieniami wszystkich niniejszych dokumentów:
a) Regulamin Świadczenia Usług
b) Polityka Prywatności (niniejszy dokument)
c) Polityka Cookies
d) Polityka Antyspamowa.

2. Prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników, Subskrybentów, Internautów korzystających ze stron internetowych w domenach i subdomenach Mailory.com są dla nas priorytetowe.

3. Niniejsza dokument opisuje sposób administracji danymi przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego www.mailory.com oraz app.mailory.com

4. Administratorem („Administrator Mailory.com” )danych osobowych jest e-marka.pl Przemysław Kurnik, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Subskrybentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Administrator Mailory.com przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych
oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Użytkownikiem, a także zapewnienia
jak najwyższej jakości świadczonych usług.

6. Administrator Mailory.com zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w
jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych,
prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy.

7. Oprócz powyższych danych, Administrator Mailory.com gromadzi i przetwarza dane pozyskane poprzez pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzania plików cookies znajduje się w dokumencie „POLITYKA COOKIES” umieszczonym na stronach internetowych www.mailory.com

8. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji Mailory.com jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich Usług lub funkcjonalności Aplikacji.

9. Podstawowym celem gromadzenia i przetwarzania przez administratora Mailory.com danych jest ulepszanie aplikacji Mailory.com a także zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom, Subskrybentom, Internautom odwiedzającym nasze strony internetowe.

10. Administrator Mailory.com przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usługi w następującym zakresie:
– imię i nazwisko lub firma/nazwa
– dane adresowe
– adres e-mail
– numer telefonu
– kraj
– NIP

11. Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników w aplikacji Mailory.com przetwarzane są w celu świadczenia Usługi wysyłki e-mailingu. Administrator zastrzega możliwość informowania Użytkowników, w formie e-mailingu, o nowych funkcjach w Aplikacji, o promocjach organizowanych przez Administratora. Dane ta nie podlegają dalszej odsprzedaży (za wyjątkiem wynikającym z ewentualnej odsprzedaży Aplikacji innemu podmiotowi), nie podlegają wglądowi innym użytkownikom.

11 Po usunięciu konta Użytkownika w aplikacji Mailory.com dane zgromadzone na tym koncie są przechowywane przez kolejne 12 miesięcy. Przetwarzanie tych danych danych w tym terinie obejmuje wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania jakichkolwiek innych operacji na tych danych. Wyjątkiem jest sytuacja w której Administrator Mailory.com jest zobowiązany do ich udostępnienia w ramach przepisów nałożonych przez przepisy prawa. Po tym czasie dane są bezpowrotnie usuwane.

12. Administrator Mailory.com gromadzi i przetwarza dane w celu prawidłowego świadczenia Usługi której głównym celem jest masowa wysyłka mailingów i newsletterów do Subskrybentów. Każdy odbiorca mailingu wysłanego poprzez aplikację Mailory.com może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości, klikając w link „rezygnacji z subskrybcji”

13. Staramy się zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych, przechowywanych oraz przetwarzanych danych. Informacje te są są dostępny w zaszyfrowanym połączeniu SSL.

14. Dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora Mailory.com mogą być udostępniane podmiotom trzecim upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
– ochrony praw Administratora Mailory.com lub osób trzecich,
– ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób,
– zapobiegnięcia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

15. Administratora Mailory.com zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom aplikacji niezamówionych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania aplikacji Mailory.com (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia świąteczne, komunikaty systemowe, promocje dotyczące Aplikacji organizowane również we współpracy z podmiotami trzecimi). Każdy z Użytkowników aplikacji ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Mailory.com i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
16. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkownika może wiązać się z koniecznością wyłączenia dostępu do Aplikacji.

17. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

18. Administratora Mailory.com uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

19. Aplikacja Mailory.com przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 lat. Osoby młodsze mogą korzystać z aplikacji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, którzy ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne nieprawidłowości w korzystaniu z aplikacji.

20. Strony internetowe mailory.com i app.mailory.com zawierają linki (hiperłącza) które w razie kliknięcia przekierowują na zewnętrzne strony internetowe. Administratora Mailory.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i działania innych stron niż te wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

21. Korzystając z naszej strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

22. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies, Polityki antyspamowej prosimy kierować na adres: info@mailory.com.

23. Administratora Mailory.com zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na naszych stronach internetowych w dziale „Polityka prywatności”, w związku z czym rekomendujemy naszym Użytkownikom i Subskrybentom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie zasad korzystania z Serwisu.