Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Mailory.com
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)
z dnia 24.01.2015 r.

§1
1. Mailory.com jest Serwisem internetowym, którego Operatorem jest Przemysław Kurnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą e-marka.pl, ul. Bobrzyńskiego 43/44, 30-348 Kraków, posiadający numer NIP 737-188-36-70 oraz REGON 120200080 (Operator).
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego Mailory.com, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

§2
Użyte w regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta usług świadczonych przez Serwis internetowy Mailory.com drogą elektroniczną;
2. Serwis Mailory.com – Serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod domeną Mailory.com (w tym app.mailory.com) udostępniający narzędzia do zarządzania bazą Subskrybentów (osób które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail) oraz narzędzia do wysyłki e-mailingów);
3. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu Mailory.com;
4. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na korzystanie z Usług świadczonych przez Serwis Mailory.com, modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w Serwisie Mailory.com, zamawianie i opłacanie Usług;
5. Dostęp do aplikacji (Aplikacja) – płatna Usługa umożliwiająca zarządzanie bazą Subskrybentów oraz wysyłkę e-mailingów.
6. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

§3
1. Zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu, jak i dedykowanych dla danej usługi Regulaminów szczególnych.
2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Mailory.com zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://mailory.com/pl/regulamin/
4. Nazwa Serwisu Mailory.com, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§4
1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu Mailory.com jest dokonanie uprzedniej rejestracji.
2. Do korzystania z Usług Serwisu Mailory.com wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Firefox w wersji nie niższej niż 26, Google Chrome, Opera w wersji nie niższej niż 10. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.
3. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu Mailory.com wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer Serwisu Mailory.com na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Szczegółowe informacje dotyczące plików stosowanych plików coockie umieszczone są w odrębnym dokumencie „Polityka cookies” umieszczonym na stronach internetowych www.mailory.com.
4. Opłaty ponoszone na rzecz Operatora obejmują wyłącznie za wynagrodzenie za udostępnienie narzędzi oferowanych przez Serwis Mailory.com i nie obejmują innych kosztów, w szczególności ponoszonych w związku z korzystaniem z usług Google, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług lub konfiguracji własnego systemu komputerowego.

§5
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą ukończenia Rejestracji w Serwisie Mailory.com.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Zawierając Umowę Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
4. Rejestracja w Serwisie Mailory.com następuje poprzez wypełnienie wniosku rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://app.mailory.com/pl lub https://app.mailory.com/a/register i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie przez Użytkownika podanych danych. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie złożenia wniosku z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Rejestrację w Serwisie Mailory.com uznaje się za dokonaną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości danych poprzez przejście na stronę, do której „link” wskazany jest wiadomości przesyłanej Użytkownikowi potwierdzającej złożenie wniosku rejestracyjnego w Serwisie Mailory.com.
5. Podczas Rejestracji w Serwisie Mailory.com Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres poczty elektronicznej
b) hasło,
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
a) posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
b) zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
c) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu Mailory.com;
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu Mailory.com;
e) zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w §6 Regulaminu oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury.
8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu Mailory.com,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) innych informacji transmitowanych protokołem http / https.
9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą Danych Osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne Serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
10. Po przeprowadzeniu Rejestracji w Serwisie Mailory.com następuje utworzenie Konta, które umożliwia składanie zamówień na pozostałe Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Mailory.com.
11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie Serwisu Mailory.com.
12. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres: info@Mailory.com

§6
1. Administratorem Danych osobowych jest Operator, który przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
a) niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
b) w celach marketingowych własnych produktów i usług, w tym badania jakości, zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w Serwisie Mailory.com;
c) rozpatrzenia reklamacji;
3. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:
a) Zalogować się w Serwisie Mailory.com i przejść do konta Użytkownika;
b) Następnie wybrać zakładkę „Ustawienia” – gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku;
c) Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

§7
1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnieniu Użytkownikom narzędzi służących do zarządzania bazami Subskrybentów oraz do narzędziami do wysyłki e-mailingów.
2. Operator może świadczyć Usługi odpłatnie lub bez pobierania dodatkowej opłaty.
a) Usługami, za które nie jest pobierana opłata jest m. in. rejestracja w Serwisie Mailory.com i utworzenie Konta, możliwość przetestowania Serwisu Mailory.com. Podczas rejestracji w Serwisie Mailory.com Użytkownik otrzymuje nieodpłatnie „pakiet 250” który umożliwia wgranie na Konto do 250 adresów e-mail Subskrybentów oraz umożliwia skorzystanie ze wszystkich opcji oferowanych przez Serwis (w tym wysyłki e-mailingów). Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.
b) Usługami płatnymi są wszystkie pozostałe pakiety (inne niż bezpłatny „pakiet 250”). Pakiety te posiadają identyczną funkcjonalność, różnią się między sobą ilością adresów e-mail Subskrybentów, które można wgrać i do których można wysyłać e-mailingi.
3. Możliwość skorzystania z Usług zarówno nieodpłatnych jak i odpłatnych uzależniona jest od dostępności systemów Amazon, a w szczególności od dostępności usług Amazon Api, Amazon SES.
4. W przypadku awarii, utrudnień technicznych niezależnych od Operatora – Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez komunikat na stronie Mailory.com.
5. Operator nie odpowiada za brak możliwości wykonania Usługi wynikły z powodu niedostępności Amazon lub braku możliwości opłacenia usługi poprzez systemy płatności oferowane przez partnerów Operatora (takich jak przelewy24, paypal, itp.).

§8
1. W celu uzyskania dostępu do Usług płatnych Użytkownik powinien opłacić odpowiedni pakiet, z którego chce skorzystać.
2. Z zastrzeżeniem §7 ust. 2 lit a), zasilenie Konta Użytkownika następuje po wykupieniu przez Użytkownika wybranego przez niego pakietu, spośród wariantów podanych na stronach Serwisu Mailory.com.
3. W celu wykupienia pakietu Użytkownik powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem stron Serwisu Mailory.com, po uprzednim zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
4. Zamówienie za pakiet zapisywane jest na Koncie Użytkownika. Informacja o sposobie zapłaty zostaje wyświetlona na stronie internetowej po złożeniu Zamówienia oraz jest wysyłana drogą elektroniczną do Użytkownika.
5. Zasilenie Konta Użytkownika następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu konta bankowego lub autoryzacji płatności w systemie PayPal kwotą należną za wybrany pakiet. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym w systemie „Przelewów natychmiastowych” lub systemem PayPal – zasilenie pakietu następuje automatycznie w czasie do 30 minut od dokonania płatności. W przypadku, gdy w tym czasie nie dojdzie do zasilenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Operatora wysyłając wiadomość na adres: info@Mailory.com.
6. Po opłaceniu Konta Użytkownik uzyskuje możliwość skonfigurowania Usługi za pomocą dostępnych narzędzi na Koncie Użytkownika (np. wgranie bazy Subskrybentów, przygotowanie mailingu, wysyłka mailingu testowego, właściwa wysyłka, itp.)
7. Informacja o zakupionym pakiecie oraz terminie jego wygaśnięcia zapisywana są na Koncie Użytkownika.
8. Użytkownik może sprawdzić aktualny stan wykorzystania limitów Usługi oraz terminu jej wygaśnięcia w każdej chwili po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

§9
1. Ceny Usług świadczonych przez Mailory.com umieszczone są na stronach Serwisu Mailory.com.
2. Operator za pośrednictwem Serwisu Mailory.com oraz Konta Użytkownika podaje do wiadomości Użytkowników specyfikacje Usług (różne pakiety różniące się limitami i okresem ważności) oraz ceny poszczególnych Pakietów, kwotę należną za dany Pakiet oraz za okres ważności każdego pakietu.
3. Aktualny na chwilę składania zamówienia na wybrany pakiet cennik (umieszczony na stronach internetowych Serwisu Mailory.com) jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.
4. Specyfikacja Usługi/Pakietu aktualna na chwilę składania zamówienia na tę Usługę/Pakiet (określająca w szczególności cenę należna za tę Usługę/Pakiet), podana na stronach internetowych Serwisu Mailory.com, jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.
5. Operator zastrzega możliwość zmiany cen pakietów, parametrów pakietów, zakresu Usług oraz limitów, a także wprowadzania dodatkowych funkcjonalności.
6. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji.
7. Ceny Usług nie obejmują kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora.
8. Pakiety mogą zostać opłacone:
a) za pomocą karty płatniczej,
b) za pomocą przelewu bankowego
c) za pomocą systemu PayPal

§10
1. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktury do pobrania zostaną umieszczone na „Koncie Użytkownika” w Serwisie Mailory.com. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek modyfikacji w otrzymywanych dokumentach, ma jedynie prawo do wydruku załącznika oraz jego zapisania na dysku twardym komputera/serwera oraz płytach CD/DVD.

§11
1. Usługa zarządzania bazą Subskrybentów oraz wysyłki e-mailingów z zastrzeżeniem §7 ust. 2 lit a) jest Usługą płatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika posiadającego odpowiednią wykupiony odpowiedni Pakiet.
2. Aby mieć możliwość wysyłki e-mailingu, Użytkownik musi:
a) posiadać własna domenę internetową w której należy dodać klucze DKIM/SPF (wygenerowane w aplikacji Mailory.com podczas procedury dodawania domeny)
b) posiadać prawdziwy i działający adres e-mail, działający w domenie, który będzie adresem umieszczonym w polu „OD” w wysyłanym mailingu
c) dostarczyć prawdziwe dane teleadresowe, które zostaną automatycznie umieszczone w stopce każdej wysyłanej wiadomości poprzez system Mailory.com
3. Użytkownik korzystający z aplikacji Mailory.com otrzymuje następujące możliwości dodawania adresów e-mail Subskrybentów do bazy wysyłkowej:
a) poprzez Widget (specjalny kod HTML) udostępniony w ramach Usługi Mailory.com. Widget może zostać umieszczony na dowolnej stronie internetowej. Dodanie adresu e-mail poprzez widget skutkuje wysłaniem maila weryfikacyjnego do Odbiorcy, dzięki któremu do bazy są dodawane adresy Odbiorców którzy wyrazili zgodę na dopisanie do bazy danych.
b) poprzez masowe dodanie adresów (plik csv, pole tekstowe do wklejenia adresów). W takim przypadku, Użytkownik, jako administrator bazy adresów oraz jako osoba wykonująca rozsyłkę mailingu, ponosi pełną, wyłączną, nieograniczoną odpowiedzialność za uzyskanie zgód od właścicieli wszystkich adresów.
4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji baz danych zarządzanych przez Użytkowników poprzez prośbę skierowaną do Użytkownika o wysyłkę testowego mailingu do wybranej próbki adresów. Niezależnie od wysyłki testowej, ocenie jakości bazy podlega każda wysyłka.
5. W przypadku negatywnej oceny jakości bazy adresów podczas wysyłki testowej bądź podczas wysyłki właściwego mailingu, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania bazy, zablokowania Konta Użytkownika, itp.
6. Każdy odbiorca mailingu może wypisać się z dalszego otrzymywania wiadomości poprzez kliknięcie w unikalny link umieszczony w stopce każdej wiadomości.
7. Surowo zabronione jest wysyłanie wiadomości, które uprzednio wypisały się z bazy wysyłkowej.
8. Operator zastrzega sobie prawo do oceny treści wysyłanych e-mailingów. E-mailingi naruszające normy prawne, obyczajowe, zawierające reklamę treści objętych ograniczeniami (np. mailingi dotyczące broni, narkotyków, alkoholu, tytoniu, erotyki, itp.) – mogą spowodować negatywną ocenę, a co za tym idzie konsekwencje związane z blokadą wysyłki, blokadą Konta Użytkownika, itp.
9. Operator zastrzega sobie prawo do kontrolowania baz danych, treści mailingów, oraz aktywności na koncie Użytkowników. W przypadku naruszeń zasad panujących w Mailory.com każdorazowo indywidualnie decydujemy jaka będzie reakcja (ostrzeżenie, blokada wysyłki, blokada bazy, blokada domeny, blokada konta, itp.). W przypadku szczególnie rażących naruszeń mogą zostać podjęte odpowiednie kroki prawne – takie jak na przykład powiadomienie odpowiednich organów Państwowych (np. Policja). Przypominamy, iż administratorem bazy danych, oraz administratorem wysyłki jest Użytkownik, w związku z czym odpowiada za szkody poniesione przez właściciela aplikacji Mailory.com oraz za szkody poniesione przez podmioty trzecie.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za to, jakich Subksrybentów (jakie adresy e-mail) wskaże jako odbiorców e-mailingów. Zabronione jest wykorzystywanie Mailory.com jako źródła spamu. W przypadku wykrycia nadużyć Konto Użytkownika może zostać czasowo lub trwale zablokowane. W przypadku zablokowania konta Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakup usług w Mailory.com.
11. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§12
1. Bezpłatną usługą Serwisu Mailory.com, świadczoną przez Operatora w wybranych okresach czasu, jest program partnerski „Darmowe pakiety” polegający na tym, że Użytkownik może zaprosić inne osoby do korzystania z usług Serwisu Mailory.com.
2. Jeśli zaproszona osoba skorzysta z Usług płatnych Serwisu Mailory.com, po uprzednim wykupieniu pakietu, zapraszający Użytkownik otrzymuje doładowanie swojego Konta Użytkownika o wartość określoną w na stronie internetowej „Darmowe pakiety”
3. Doładowanie, o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje, jeżeli zaproszona osoba korzystała już wcześniej z Usług Serwisu Mailory.com.
4. Użytkownik może wysyłać zaproszenia przez formularz dostępny po zalogowaniu do Konta Użytkownika w zakładce „Darmowe pakiety”.
5. Przyznane na podstawie postanowień niniejszego paragrafu pakiety nie podlegają wymianie na pieniądze i mogą być wykorzystane wyłącznie do rozliczenia za Usługi świadczone w Serwisie Mailory.com.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za to komu wysyła zaproszenia. Zabronione jest wykorzystywanie tej funkcji Mailory.com jako źródła spamu. W przypadku wykrycia nadużyć Konto Użytkownika może zostać czasowo lub trwale zablokowane. W przypadku zablokowania Konta Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakup pakietu w Serwisie Mailory.com.

§13
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu Mailory.com do nieokreślonej liczby Użytkowników.
2. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Użytkownika bądź wysyłając mail z takim żądaniem na adres info@Mailory.com.
3. Operator Serwisu Mailory.com zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie Mailory.com oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
4. Korzystanie z usług Serwisu Mailory.com nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i udzielonych licencjach/zezwoleniach.

§14
1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Mailory.com z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. W celu wykonywania Usług z należytą starannością Operator ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązany jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej. Operator zastrzega sobie nadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu Mailory.com w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemów komputerowych, o czym zobowiązany jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu Mailory.com i Usług, wynikającą z:
a) dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami konserwatorskimi;
b) działania siły wyższej;
c) działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkownika;
d) nieprawidłowego wykorzystania Usługi;
e) wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta Użytkownika przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis Mailory.com, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez osoby trzecie roszczeń związanych przesyłanymi, nadawanymi, udostępnianymi, publikowanymi lub rozpowszechnianymi w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Operatora danymi.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Ograniczenia i wyłączenia o których mowa powyżej w ust. 1, ust. 3 lit. c), oraz 4 i ust. 6 nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu Mailory.com należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@Mailory.com.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.
4. W przypadku gdy Użytkownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów zakupu usługi w Mailory.com, wysokość zwrotu jest proporcjonalna do niewykorzystanej kwoty.

§16
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu Mailory.com i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Mailory.com.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu Mailory.com wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu, która nie będzie wcześniejsza, niż 14 dni od dnia publikacji jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.
5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Operatora, rozwiązać Umowę likwidując Konto. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
6. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem podlega prawu polskiemu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innych ustaw.
8. Wersją wiążącą służącą rozumieniu i rozstrzyganiu postanowień Regulaminu jest jego wersja polska. Operator udostępnia tłumaczenie Regulaminu w języku angielskim, ale ta wersja nie jest ona wiążąca, stanowi jedynie ułatwienie w rozumieniu zasad w Serwisie Mailory.com
9. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
10. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między Operatorem a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla Operatora. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.

§17
1. Niedozwolone jest korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Mailory.com w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich, a także w sposób, który może prowadzić do takich naruszeń. W szczególności zabronione jest korzystanie z Usług w sposób prowadzący do rozsyłania wiadomości osobom, które nie wyraziły na to uprzedniej zgody.
2. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub przeznaczeniem.
3. Operator ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia Usługi.
5. W przypadku opisanym w ust. 3 Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§18
Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

Załącznik nr 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załącznik nr 2
POLITYKA COOKIE

Załącznik nr 3
POLITYKA ANTYSPAMOWA